วันศุกร์, พฤศจิกายน 22, 2019
People Unity News : สมเด็จพระสังฆราชตรัสรำลึกความสัมพันธ์ศาสนจักรโรมันคาทอลิกกับพุทธจักรไทย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นดุจเสด็จมาเยือนของมิตรแท้อันเก่าแก่ของคนไทย วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก และนครรัฐวาติกัน ซึ่งเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสรับเสด็จ ความว่า “ขอถวายพระพร มหาบพิตรสมเด็จพระสันตะปาปา ผู้ทรงสมณคุณอันประเสริฐ อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ไทย ขอถวายอนุโมทนาสาธุการ ในโอกาสที่มหาบพิตร เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย และเสด็จมาทรงเยี่ยมอาตมภาพในวาระนี้ นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพึงจดจารึกไว้เป็นศุภนิมิตแห่งน้ำใจไมตรีที่ศาสนจักรโรมันคาทอลิกกับพุทธจักรไทย มีสืบเนื่องกันมาอย่างแน่นแฟ้น ราบรื่น และงดงาม เป็นเวลาเนิ่นนานนับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เมื่อ ๓๕ ปีล่วงมาแล้ว ณ พระอุโบสถ...
People Unity News : สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จฯทำเนียบฯ ชมไทยเป็นพหุสังคม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ หลังจากนั้นเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมได้เข้าเฝ้าถวายการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส (His Holiness Pope Francis)ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ที่ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาล ในโอกาสนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฯได้ประทานพระดำรัส ใจความสำคัญ ระบุว่า ยินดีที่ได้มาเยือนประเทศไทย ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเป็นประเทศที่ยังคงรักษามรดกทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรม ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้การต้อนรับ ย้ำถึงความปรารถนาดีต่อราชอาณาจักรไทย และต่อการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอแสดงความเคารพอย่างสูงต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคารพและยินดีที่ได้พบทุกท่าน ตลอดจนได้อำนวยพรไปยังบรรดาปวงชนชาวไทยทุกคน และขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สมเด็จพระสันตะปาปาฯ มาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ อาเซียนเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมแรงร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหาในภูมิภาคที่กำลังเผชิญ ซึ่งปัญหาของโลกในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของโลก...
People Unity News :  "กิตติพัฒน์ เดชะพหุล" รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย เปิดการสัมมนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนบาลีศึกษาในเรือนจำ ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย เป็นประธานเปิดการสัมมนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนบาลีศึกษาในเรือนจำ ประจำปี พ.ศ.2563 พร้อมกล่าวว่า สืบเนื่องจาก การที่กรมราชทัณฑ์ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา กรมราชทัณฑ์ต้องหาวิธีอบรม กล่อมเกลาพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อให้เขาสามารถดำเนินชีวิตในภาวะวิกฤตของชีวิต ให้เป็นไปอย่างปกติสุขตามอัตภาพ มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ สำนึกในบาปบุญคุณโทษการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ให้โอกาสผู้ต้องขังได้แสดงศักยภาพให้สังคมภายนอกได้รับทราบ...
People Unity News : "เทวัญ" ลงพื้นที่ชลบุรี ติดตามกรณีกลุ่มผู้ประกอบการร้องเรียนการเช่าพื้นที่ธรณีสงฆ์และตรวจสอบการจำหน่ายวัตถุมงคลราคาสูงแก่นักท่องเที่ยว วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะประกอบด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และ นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนกรณีวัดอรัญญิกาวาส ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี และกรณีวัดหนองเกตุใหญ่...
People Unity News : 120 องค์กรชั้นนำจัดเต็ม! มหกรรมอารยสถาปัตย์ฯปีที่ 4 รวมสุดยอดเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วย มนุษย์ล้อ ขับเคลื่อนพัฒนาไทยมุ่งสู่ความเป็น "เมืองอายรยสถาปัตย์-เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล" เน้นสะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม สสส.หนุนปรับสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน อบรมเครือข่ายแท็กซี่ที่ให้บริการคนพิการ ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการแถลงข่าวการจัดงาน “งานมหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 4 : Thailand Friendly Design Expo...
People Unity News : "รมว.พม."ร่วมกับ"ห้างมาบุญครอง" จัดงาน Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ...ได้บุญ พร้อมชวนผู้ใจบุญส่งต่อของขวัญปีใหม่ให้เด็กในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ วันนี้ 18 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. ที่ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมหารือกับตัวแทนบริษัทมาบุญครอง จัดโครงการ Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ...ได้บุญ เพื่อนำผลิตภัณฑ์และผลงานจากกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. จัดแสดงในงาน ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2562...
People Unity News : ศาลพระเจ้าตากชาววัดอรุณ แจกทานข้าวสารฟรีแก่ผู้ยากไร้ งาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินปี62 วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้เคารพรักและศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเข้าร่วมพิธีสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ในงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 ณ ศาลสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม 3 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเทิดพระเกียรติถวายแด่พระองค์ท่าน โดยในงานจะมีการแสดงของ มังกรทอง สิงโต กระตั้ว กระบี่กระบอง และการแสดงจากผู้ที่มีความรักเคารพและศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอีกมากมาย สำหรับปีนี้จะมีการแจกทานใหญ่ โดยคณะผู้จัดงานจัดเตรียมข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 1,500 ถุง(เป็นอย่างน้อย) โดยมีพระธรรมรัตนดิลก...
People Unity News : รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่าง ททท. กับ อพท. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มุ่งมั่นประเด็นสำคัญ ได้แก่ ยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (Safe)...
People Unity News : "วราวุธ" ท็อปฟอร์ม เครื่องฟิต งานราชไม่ติด งานกีฬาไม่สะดุด ปั่นเมืองสุพรรณบุรีครั้งที่ 8 ผ่านฉลุย เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน 100 พลัส สุพรรณบุรีปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 8 ที่สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้บริหารการกีฬาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักปั่นทั่วประเทศ...
People Unity News : รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาร่วมขบวนแห่ "เจ้าแม่ทับทิม" ย่านเยาวราช พร้อมทัพใหญ่ "ทัวร์ตระกูลแซ่" เชื่อมั่นสัมพันธ์ไทย-จีน แน่นแฟ้น ส่งผลดีต่อภาพรวมด้านท่องเที่ยวทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้บริหารร่วมขบวนแห่ "เจ้าแม่ทับทิม" (หม่าโจ้ว) รอบย่านเยาวราช ตามที่สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ได้อัญเชิญเจ้าแม่ทับทิมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งไทย-จีนได้เคารพสักการะ ทั้งนี้ หลังจากเจ้าแม่ทับทิมได้รับการอัญเชิญมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 โดยมีพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิแล้ว ทางสมาคมฯ ได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมไปประทับ ณ สมาคมฉวนโจว-จิ้นเจียง ประเทศไทย ถนนราชพฤกษ์-สำเพ็ง 2,...

FOLLOW US

17,374แฟนคลับชอบ
1,794ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

RECENT POSTS