วันพุธ, มิถุนายน 3, 2020
People unity news online : 8 เมษายน 2560 โฆษกรัฐบาลออกมาปฏิเสธข่าวสำนักนายกรัฐมนตรีออกข้อห้าม 9 ข้อที่ห้ามเด็ดขาดในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5-18 เม.ย.นี้ ชี้มีคนบางกลุ่มพยายามลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาล พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีสื่อออนไลน์นำเสนอข่าวว่า สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้ง 9 ข้อห้ามที่ห้ามเด็ดขาดในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5-18 เม.ย.นี้ เช่น ห้ามแต่งกายโป๊รัดรูป เน้นการแต่งกายด้วยผ้าไทย ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน ห้ามเล่นน้ำที่มีสิ่งเจือปน ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง ฯลฯ โดยหากฝ่าฝืนจะมีโทษหนัก "สำนักนายกรัฐมนตรีไม่ได้ออกระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด โดยหากพิจารณารายละเอียดเป็นข้อๆ แล้วจะพบว่า แต่ละข้อเป็นแนวทางที่คณะรัฐมนตรีเคยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ร่วมกันรักษาประเพณีไทยด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวในปีก่อนๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีงาม แต่มีความพยายามของคนบางกลุ่มที่ต้องการลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลด้วยการผนวกเรื่องการห้ามนั่งท้ายรถกระบะและการเล่นน้ำบนถนนหรือสาดน้ำข้างทางเข้าไปด้วย...
People unity news online : 12 มกราคม 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์มลพิษประเทศไทยปี 2560 ในภาพรวมมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นจากปี 2559 ดังนี้ 1.คุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลัก 59 แม่น้ำของประเทศในปี 2560 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยคุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 86 และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลงจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 14 โดยไม่มีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเป็นรายภาค ภาคใต้มีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีมากกว่าภาคอื่น รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากกว่าภาคอื่นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แม่น้ำตาปีตอนบน ลำตะคองตอนบน...
People unity news online :  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (1 เมษายน 2560) เป็นวันแรกที่โครงการเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน มีสิทธิทุกที่ หรือ ยูเซป เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องจ่ายเงินใน 72 ชม.แรก หลังจากที่ ครม.ได้อนุมัติหลักการเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปแล้ว และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกประกาศ 3 ฉบับให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องปฏิบัติตาม “ท่านนายกฯ ให้ความสำคัญกับโครงการนี้อย่างมาก เพราะเป็นสิทธิพึงมีพึงได้ขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับจากรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม...
People unity : รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เตรียมจัดงานสัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยชวนประชาชน ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.15 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2562 ซึ่งวันมาฆาบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์...
People unity news online :  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการประชุมดังนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม มี นายบรรลุ ศิริพานิช เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา และพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบในการประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งได้มีการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างดีในสังคม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560...
People unity news online : วันนี้ (26 เมษายน 2560) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งผลการประชุมที่สำคัญมีดังนี้ 1.ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการจัดกิจกรรม "สวนน้ำปลอดภัย สวนสนุกน่าเล่น" ที่สวนสยาม กรุงเทพฯ โดยได้เน้นให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติงานสวนน้ำ โดยมีการตรวจสอบรายการและอุปกรณ์เครื่องเล่นสวนน้ำให้มีความสะอาดและปลอดภัยได้มาตรฐาน หากมีปัญหาในเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์ต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที พร้อมติดตามการซ่อมจากทีมช่างอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมีการกำกับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานขณะเปิดบริการให้ผู้บริโภคหรือประชาชน โดยมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและมีคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละจุดบริการอย่างเป็นระบบ หากมีอุบัติเหตุหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นต้องให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนด้วยความรวดเร็ว ตลอดจนมีขั้นตอนปฏิบัติชัดเจนให้ผู้บริโภคหรือประชาชนทราบกำหนดเวลาปิดให้บริการเพื่อจะได้จัดสรรเวลาในการเล่นเครื่องเล่นต่างๆได้เป็นอย่างดี จากนั้นควรมีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้น การให้บริการในแต่ละวัน เพื่อสรุปผลการให้บริการประชาชน...
People unity news online : พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนงบประมาณประจำปี 2561 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แผนงบประมาณประจำปี 2561 จำนวน 1,048,738,000 บาท ได้กำหนดกรอบการจัดสรรเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การสนับสนุนและการให้ทุนจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทุน จำนวน 917,440,000 บาท ส่วนที่...
People unity : ผมอยากจะพูดไปยังการเคหะแห่งชาติ และผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายธัชพล กาญจนกูล ให้กลับไปดูโครงการที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ต่างๆของการเคหะฯที่ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดในยุคนี้ และกำลังเสนอขายให้แก่พี่น้องประชาชน โดยให้คำนึงถึงความเสียหายและความรู้สึกของประชาชนให้มากๆ รวมทั้งเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของการเคหะฯไม่ให้เกิดความเสียหายด้วย ในฐานะที่ผมเคยเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าการในฐานะที่ปรึกษาส่วนตัว และในฐานะคณะทำงานคณะหนึ่งที่ผู้ว่าการการเคหะฯแต่งตั้งขึ้น ซึ่งผมคิดว่าได้ให้คำปรึกษาและช่วยประสานงานที่เป็นประโยชน์แก่การเคหะฯและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนไปไม่น้อย ผมจึงไม่อยากเห็นการเคหะฯเกิดความเสียหายขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่การเคหะฯเคยเกิดความเสียหายอย่างหนักมาแล้วจากโครงการบ้านเอื้ออาทร ผมจะไม่พูดเป็นการส่วนตัวไปยังผู้ว่าการ ทั้งที่สามารถทำได้ แต่ขอพูดเสนอความเห็นผ่านสาธารณะ เพราะเห็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ อาจมีบางคนในการเคหะฯทัดทานหรือไม่เห็นด้วย หรืออาจไปขัดผลประโยชน์ของใคร ซึ่งอาจทำให้ผู้ว่าการต้องเจอกับแรงกดดัน ผมเห็นว่ามีแต่การพูดผ่านสาธารณะเท่านั้นที่จะทำให้เกิดการรับฟังเหตุผลของผมได้ สิ่งที่ผมจะพูด คือ โครงการที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ๆที่การเคหะฯเปิดการขายเปิดให้จองแก่พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ซึ่งขณะนี้มีมากมายหลายโครงการทั่วประเทศ จะต้องไม่นำโครงการที่ยังติดปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการ ออกมาขายหรือออกมาให้ประชาชนจอง โดยทุกโครงการที่เปิดให้ประชาชนจองต้องสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที และต้องสามารถทำได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดหรือใกล้เคียงกำหนด กล่าวคือ ต้องมีความพร้อมแล้วทุกด้านที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อนที่จะเปิดขายเปิดจองให้แก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ซึ่งมีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย และหวังพึ่งพิงและมีความไว้วางใจการเคหะฯในฐานะหน่วยงานของรัฐที่จะจัดสร้างที่อยู่อาศัยราคาเหมาะสมให้ เหตุผลที่ผมต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะปรากฏว่า มีโครงการบางโครงการของการเคหะฯในขณะนี้ที่เปิดให้ประชาชนจอง ทำสัญญารับจองกับประชาชนไปแล้ว มีการเก็บเงินจองจากประชาชนไปทุกเดือนแล้วเป็นปีๆ แต่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการได้แม้แต่น้อย หรือกว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการได้ก็จะเลยเวลาตามกำหนดไปนานมาก...
People unity news online : เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานให้คนพิการมีโอกาสประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่น ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ "ในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าส่งเสริมให้คนพิการได้ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นอีก 10,000 คน จากเมื่อปีที่แล้วคนพิการวัยทำงานมีงานทำแล้ว 192,393 คน จากทั้งหมด 799,342 คน โดยจะรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายการจ้างงานคนพิการอย่างจริงจัง เพื่อให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานมี 3 ทางเลือก ได้แก่ 1) จ้างงานคนพิการในสัดส่วนลูกจ้างคนพิการ 1 คน...
People unity news online : สำนักงานสลาก ฯ ประสานกำลังทหาร-ตำรวจ เข้าตรวจสอบการจำหน่ายสลาก เตรียมตัดโควตา-ยกเลิกสัญญา 20 ราย เมื่อวานนี้ วันหวยออก (1 สิงหาคม 2560) เวลาประมาณ 12.00 น. ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า ในวันนี้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับกองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าดำเนินตรวจสอบการเบิกสลากของตัวแทนจำหน่าย ภายในบริเวณอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนสนามบินน้ำ ตามนโยบายและข้อสั่งการของ พลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาค 1 ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จากการตรวจสอบ...

FOLLOW US

19,748แฟนคลับชอบ
2,190ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

RECENT POSTS