พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 25 มีนาคม 2567 “พวงเพ็ชร” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ชวน “สวดมนต์ทุกเย็นวันจันทร์” ตลอดปีมหามงคล ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10

พระธรรมวัชรบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีคณะสงฆ์ คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประชาชนทั่วไป พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้เห็นชอบให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่าน และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยให้ทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาหลังทำวัตรเย็นทุกวันจันทร์ ตลอดปี 2567 และให้ใช้ฉันท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นบทสวดในการเจริญพระพุทธมนต์ด้วยทุกครั้ง พร้อมเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีสวมใส่เสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระองค์ท่าน

ดร.พวงเพ็ชร กล่าวว่า ตลอดปี 2567 ถือเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ รัฐบาลพร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยได้รับความเมตตาจากมหาเถรสมาคมให้มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกเย็นวันจันทร์ตลอดทั้งปี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่วัดใกล้บ้าน และพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันกษัตริย์

Advertisement