พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 7 มิถุนายน 2567 “รัดเกล้า” เผย คมนาคม รับข้อเสนอแนะ หารือกับ 10 กระทรวง/หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ให้ตรงเป้า ย้ำโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและประเทศไทย โรดโชว์จบแล้ว เป้าหมายประมูลหาผู้รับเหมาปลายปี 2568 เพื่อคิ๊กออฟการก่อสร้าง

วันนี้ (7 มิถุนายน 2567) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (4 มิถุนายน 2567) รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์) ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์) สภาผู้แทนราษฎร

โดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณารายงานดังกล่าว เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ ทั้งนิยามโครงการ รูปแบบโครงการ รูปแบบการลงทุน แนวทางการพัฒนาโครงการ เหตุผลที่มีโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และโครงการแลนด์บริดจ์ในมิติต่าง ๆ และได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต สรุปสาระสำคัญข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตได้ 6 ด้านดังนี้

-ข้อเสนอแนะด้านการศึกษา อาทิ ควรกำหนดรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการให้ชัดเจน ก่อนจะนำไปสู่การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และการตราพระราชบัญญัติต่อไป

-ข้อเสนอแนะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และเวนคืนที่ดิน เช่น ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่และให้ข้อมูลในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน และเป็นข้อมูลที่ประชาชนสามารถใช้ในการสนับสนุนโครงการได้ เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในพื้นที่

-ข้อเสนอแนะด้านการขับเคลื่อนโครงการ เช่น ต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ และกำกับดูแลการดำเนินโครงการและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมต่อไป

-ข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎหมาย อาทิ ควรขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้ถอดบทเรียนจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ ว่ามีอุปสรรคหรือไม่ และแนวทางแก้ไขอย่างไร

-ข้อสังเกตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน รวมถึงควรจัดให้มีตัวแทนหน่วยงานที่ทราบข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชน และ

-ข้อสังเกตด้านเศรษฐกิจ เช่น ควรสรุปแนวทางการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดึงดูดนักลงทุน เป็นต้น

โดย ครม. ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 10 หน่วยงานเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป

“เมื่ออังคารที่ผ่านมา ครม. รับทราบการศึกษาโครงการฯ อีกทั้ง รู้สึกยินดีที่นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากกระแสการตอบรับหลังเดินสายโรดโชว์ มอบให้กระทรวงคมนาคมร่วมหารือกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป ซึ่งวานนี้เอง (6 มิถุนายน 2567) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก็ได้ออกมาย้ำความมั่นใจว่า โครงการแลนด์บริดจ์นี้จะสร้างประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและประเทศไทย ซึ่งบริษัทเอกชนที่เราชักชวน เช่นที่ เมืองดูไบ และเมืองปักกิ่ง ก็สนใจเป็นอย่างมาก  ตอนนี้ กระบวนการโรดโชว์จบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเสนอร่างกฎหมาย เป้าหมายคือเปิดการประมูลหาผู้รับเหมาปลายปี 2568 เพื่อคิ๊กออฟการก่อสร้างต่อไป โครงการแลนด์บริดจ์เป็นโครงการที่สร้างเงิน สร้างอาชีพ สร้างโอกาส ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นความน่าชื่นใจของคนไทยที่รัฐบาลไทยมีการทำงานกันอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ โดยรัฐบาลชุดนี้มุ่งหน้าผลักดันโครงการนี้สู่ความสำเร็จอย่างเข้มแข็ง” นางรัดเกล้าฯ กล่าว

Advertisment