พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 2 มิถุนายน 2567 ทำเนียบรัฐบาล – สำนักงานสถิติแห่งชาติ แถลงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 6 เดือน เชื่อมั่นการแก้ปัญหาประเทศร้อยละ 41.9 พึงพอใจต่อการบริหารงานร้อยละ 44.3 ชี้นโยบายที่ประชาชนพึงพอใจ อันดับเเรก 30 บาทรักษาทุกที่ 68.4% เรื่องเร่งด่วน คุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค 75.3%

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล 2561 ครบ 6 เดือน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล โดยวิธีการสัมภาษณ์ประชาชนตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 6,970 คน ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567

สรุปผลการสำรวจของประชาชน ดังนี้

1.ประชาชนติดตามรับข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์มากที่สุด ประชาชนร้อยละ 83.9 ติดตาม/รับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลด้วยแหล่งข้อมูลที่ติดตามรับรู้มากที่สุด คือ โทรทัศน์ ร้อยละ 69.6 รองลงมาได้แก่ facebook ร้อยละ 46.2 เว็บไซต์ร้อยละ 23.8 ญาติคนรู้จักร้อยละ 16.0 ไลน์ร้อยละ 15.5 เป็นต้น ขณะที่ร้อยละ 16.1 ไม่ติดตาม/ไม่รับรู้ เนื่องจากไม่สนใจไม่มีเวลาว่าง ทั้งนี้ ผู้ที่มีอายุมากติดตาม/รับรู้ จากโทรทัศน์ ขณะที่ผู้มีอายุน้อยติดตาม/รับรู้ จากสื่อออนไลน์ เช่น facebook เว็บไซต์ เป็นต้น ส่วนผู้ที่มีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีการติดตาม/รับรู้ จากสื่อออนไลน์ เช่นเดียวกัน

2.ประชาชนร้อยละ 44.3 มีความพึงพอใจมาก-มากที่สุดต่อการดำเนินงานของรัฐบาล ประชาชนร้อยละ 44.3 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับมาก-มากที่สุด มากที่สุดร้อยละ 5.6 เเละมากร้อยละ 38.7 ปานกลางร้อยละ 39.6 ขณะที่น้อย-น้อยที่สุด ร้อยละ 14.1 น้อยร้อยละ 11.1 เเละน้อยที่สุดร้อยละ 3.0 ส่วนที่ไม่พึงพอใจเลยร้อยละ 2.0 ประชาชนในภาคใต้ชายแดนมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น สำหรับผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ขณะผู้ที่มีรายได้น้อยมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีรายได้มาก

3.ประชาชนมีความพึงพอใจมาก-มากที่สุด ต่อนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ เป็นอันดับแรก นโยบาย/มาตรการ/โครงการของรัฐบาลที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก-มากที่สุดใน 5 อันดับแรก ได้แก่ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ร้อย 68.4 / มาตรการพักนี้เกษตรกรร้อยละ 38.9 / มาตรการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 33.1 / มาตรการลดค่าไฟร้อยละ 32.8 และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบร้อยละ 29.3

4.ประชาชนร้อยละ 41.9 มีความเชื่อมั่นมากที่สุดต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศ

ประชาชนร้อยละ 41.9 มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศในระดับมาก-มากที่สุด มากที่สุดร้อยละ 5.2 เเละร้อยละ 36.7 ปานกลางร้อยละ 39.6 ขณะที่น้อย-น้อยที่สุดร้อยละ 15.8 น้อยร้อยละ 12.4 และน้อยที่สุดร้อยละ 3.4 ส่วนที่ไม่เชื่อมั่นเลยร้อยละ 2.7 ประชาชนในชายแดนภาคใต้มีความเชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น สำหรับผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีความเชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ขณะที่ผู้มีรายได้น้อยมีความเชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีรายได้มาก

5.ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค เป็นอันดับแรก เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วน 5 อันดับแรก ได้แก่ ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 75.3 ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 46.6 แก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงร้อยละ 29.5 แก้ปัญหายาเสพติดร้อยละ 26.3 และแก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำร้อยละ 16.9

ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การแถลงข่าวในวันนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประชาชน ควรที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยเร็ว อีกทั้งในวันพรุ่งนี้ (3 มิ.ย.) จะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และวันอังคารจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีข้อมูลข่าวสารมากมาย เกรงว่าอาจจะไม่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวที่แถลงได้ครบถ้วน

Advertisment