พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 9 พฤษภาคม 2567 กกต. แจ้งผู้ประสงค์สมัครรับเลือกเป็น สว. ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่ 10 พ.ค.นี้ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่าผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.2567 เป็นต้นไป โดยต้องไปติดต่อขอรับใบสมัคร หรือ ใบ สว. 2 พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว หรือ ใบ สว. 3 และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัครด้วยตนเอง จากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต โดยต้องแสดงหลักฐานแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร หรือ หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

การที่กำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น สว. ต้องติดต่อรับเอกสารการสมัครจากนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นสำหรับกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ข้อมูลผู้สมัคร โดยเฉพาะข้อมูลในส่วนที่สำคัญมีความถูกต้อง ตลอดจนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับสมัคร เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้ในระบบบริหารจัดการเลือก โดยเอกสารที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น มอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือก ได้แก่ 1. แบบใบสมัคร (สว. 2) 2. แบบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร (สว. 3) 3. แบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4) และ4. คู่มือสำหรับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

Advertisement