พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 22 มีนาคม 2567 ทำเนียบรัฐบาล – “พวงเพ็ชร” น้อมรับ “หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์”  ฉบับธรรมนาวา “วัง”  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรไทย เผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชนอย่างทั่วถึง

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน  “หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์” ฉบับธรรมนาวา “วัง”  แก่พสกนิกรไทย เพื่อประโยชน์สุข   อันพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติ

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ซึ่งกำกับดูแล ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาน้อมนำหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ฉบับธรรมนาวา “วัง”  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ไปเผยแพร่ขยายผลทุกช่องทาง และนำไปบรรจุไว้ในการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ทุกวัดทั่วประเทศ  ตลอดปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนอย่างทั่วถึงต่อไป

Advertisement