พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 18 กุมภาพันธ์ 2567 “มหาดไทย” แจ้งผู้ว่าฯ – อธิบดี – รัฐวิสาหกิจ มท. ขอความร่วมมือข้าราชการ-บุคลากรในสังกัด และ อปท. ทั่วประเทศ ร่วมแต่งกายเสื้อผ้าไทยสีเหลืองทุกวันจันทร์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2567 เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 แทนการแต่งกายปกติในทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทำการ รวมทั้งในวันหรือในโอกาสอื่นที่เหมาะสม โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป พร้อมทั้งขอความร่วมมือและเชิญชวนให้องค์กร หน่วยงาน ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เหมาะสม ถูกต้อง โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานทั้งปวงของพระบาทสมเด็จพระบรมธชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ยังผลทำให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีความอยู่ดีกินดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน

“เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด อธิบดี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และแจ้งไปยังทุกอำเภอและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือบุคลากร แต่งกายเสื้อผ้าไทยสีเหลืองประดับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หรือประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยหากไม่มีเข็มที่ระลึกพระราชพิธีฯ หรือตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลืองแทนการแต่งกายปกติ ในทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทำการ รวมทั้งในวันหรือในโอกาสอื่นที่เหมาะสม และสำหรับการแต่งกายเครื่องแบบกากีคอพับ ให้แต่งกายในทุกวันอังคารที่เป็นวันทำการ นอกจากนี้ให้เชิญชวนองค์กร หน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลือง หรือเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เหมาะสม ถูกต้อง โดยพร้อมเพรียงกัน”

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยการร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลือง หรือเสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีความประสงค์ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ เพื่อประดิษฐานในสิ่งของใด ๆ ก็ตาม สามารถแจ้งขออนุญาตไปที่สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4789-91, 0-2283-4775 ในวันและเวลาราชการ

Advertisement