People Unity News : 10 พฤศจิกายน 2566 กสม. – กสม. ส่งสาร วันคนพิการแห่งชาติ พบ คนพิการยังเผชิญความยากลำบากในการใช้ชีวิต  ระบบขนส่งไม่เอื้ออำนวย การจ้างงานน้อย เบี้ยคนพิการไม่เพียงพอ

เนื่องในโอกาสที่ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน  เป็นวัน “คนพิการแห่งชาติ”  ซึ่งในปี 2566 นี้ ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน  กรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) ขอรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันตระหนักถึงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของคนพิการ โดยสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการ ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จ้างงานคนพิการ  ตามที่กฎหมายกำหนด และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่งสาธารณะ และระบบอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการธุรกรรมทางการเงินสำหรับคนพิการให้มีความก้าวหน้าขึ้น   ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อาทิ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและมีรายละเอียดที่ครอบคลุมความหลากหลายของคนพิการทุกกลุ่มทั้งสตรีและเด็กพิการ ทั้งนี้ เพื่อให้คนพิการทุกประเภทดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสมบูรณ์    และมีประสิทธิภาพในทุกด้านของการดำเนินชีวิต  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันถือเป็นการเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กำเนิดและเป็นการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการ

ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  บัญญัติรับรองความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ   ด้วยเหตุแห่งความพิการ  การเคารพศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กำเนิด รวมทั้งการมีส่วนร่วมของคนพิการอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในสังคม โดยคนพิการจะต้องได้รับการปฏิบัติจากบุคคล องค์กรเอกชน และหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นธรรม การออกกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย มาตรการ หรือคำสั่งใดๆ ในทางที่จะเป็นการเลือกปฏิบัติทางตรงหรือทางอ้อมต่อคนพิการจะกระทำไม่ได้

ที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ   และได้ติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิของคนพิการในช่วงปีที่ผ่านมา  พบว่า คนพิการยังต้องเผชิญความยากลำบากในการใช้ชีวิตหลายประการ เช่น มีอุปสรรคในการเดินทาง เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการขนส่งสาธารณะไม่เอื้ออำนวย คนพิการทางการเห็น ประสบปัญหาการเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชั่นธนาคาร (mobile banking)

หน่วยงานของรัฐยังจ้างงานคนพิการในสัดส่วนที่น้อยมาก เนื่องจากปัญหากรอบอัตรากำลังไม่เพียงพอ และอาคารของส่วนราชการ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคไม่สามารถปรับปรุงให้เอื้ออำนวยต่อการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการปฏิบัติงานของผู้พิการได้ เช่น ทางลาด ห้องน้ำ และลิฟต์  นอกจากนี้ เบี้ยคนพิการจำนวน 800 บาท ต่อเดือน ยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและการดูแลสุขอนามัยของคนพิการด้วย

Advertisement