People Unity News : 22 มิ.ย. 65 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิ.ย. 65 ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2565 (Global Summit of Women) ภายใต้หัวข้อหลัก “Women: Creating Opportunities in the New Reality” ณ กรุงเทพฯ สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาประเทศในการส่งเสริมบทบาทสตรีของไทยในภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ รวมถึงศักยภาพในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) และการเป็นประเทศเป้าหมายในการจัดประชุมระดับนานาชาติ – การท่องเที่ยว

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จะเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก ในวันที่ 23 มิ.ย. 65 ซึ่งการประชุมดังกล่าวนับเป็นการประชุมระดับนานาชาติขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นแบบ face-to-face ในรอบ 2 ปีของไทย และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 80 ล้านบาท

สำหรับอุตสาหกรรม MICE ในไทย แม้ที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ในปี 2564 ยังคงสร้างรายได้กว่า 33.2 พันล้านบาท สร้างงานกว่า 46,000 ตำแหน่ง ซึ่งในปี 2565 นอกจากการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก อีกหนึ่งการประชุมสำคัญ คือ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 (18 – 19 พ.ย. 65) ที่จะเป็นไฮไลท์ดึงดูดความสนใจของทั่วโลกมายังประเทศไทยได้

Advertisement