People Unity News : 28 พฤษภาคม 2565 รัฐบาล ตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล” แล้ว 4,978 ศูนย์ครอบคลุมทั่วประเทศ ช่วย ปชช. ได้กว่าแสนคน หนึ่งหมื่นครัวเรือน หาก ปชช. ต้องการความช่วยเหลือ โทร. 1300

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยและจัดระบบสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้เน้นย้ำเรื่องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมถึงการใช้วิธีแก้ไขปัญหาทางสังคมแบบพุ่งเป้า

ที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาครัฐอีก 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน ได้ร่วมมือกันดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้าในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกที่เรียกว่า “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” โดยใช้สมุดพกครอบครัวเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน

ข้อมูลล่าสุด พบว่า ได้ตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล” แล้ว จำนวน 4,978 ศูนย์ ในพื้นที่ 76 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 68.8 ของตำบลทั่วประเทศ สามารถช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมได้ 123,496 คน และครัวเรือนเปราะบาง 13,111 ครัวเรือน

สำหรับปี 65 มีเป้าหมายว่าประชาชน 615,706 ครัวเรือน จะได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน 5 มิติ คือ ความเป็นอยู่ สุขภาพ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ประสบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพบเจอเหตุด่วนเหตุร้าย ปัญหาสังคม หรือขอรับบริการช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ https://eservice1300.m-society.go.th/ หรือ โทร. สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

Advertisement