People Unity News : นายกรัฐมนตรีเผยรูปแบบการทำงานเน้น “รับฟังเสียงประชาชน ยินดีรับข้อมูล” เน้นตรงความต้องการประชาชนให้มากที่สุด ย้ำทุกกระทรวงต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

เมื่อวานนี้ (23 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. ณ โถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการต่างๆ เน้นให้ทุกกระทรวงติดตาม กำกับ ดูแลการทำงาน ทั้งงานตามภารกิจหลักและงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยบูรณาการงบประมาณและโครงการ โดยเน้นการสื่อสารสองทาง ทั้งบนลงล่าง (Top-Down) และแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up) นำความต้องการของประชาชนนำมาปรับแก้ไขให้เกิดความต่อเนื่องและความยั่งยืน

นายกรัฐมนตรียังแถลงว่า ได้สั่งการกระตุ้นส่วนราชการ ข้าราชการทุกคน ให้ติดตามประเมินผลการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการจัดทำโครงการจากงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี ต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความผิดชอบ ที่ผ่านมาต้องขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงข้าราชการ ที่ร่วมกันแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดให้นายกรัฐมนตรีทราบในหลายช่องทางทั้งช่องทางของรัฐและผ่านสื่อมวลชน มีข้อมูลสำคัญมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำไปแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เป็นการใช้อำนาจของประชาชนในบริหารราชการแผ่นดิน ควบคู่ไปกับรัฐบาล ให้ประชาชนเข้าถึงการร้องทุกข์ แจ้งความ เพื่อสามารถครอบคลุมทุกปัญหาได้เร็วมากขึ้น

นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงช่องทางประชาสัมพันธ์การทำงานของรัฐบาล อาทิ PM PODCAST ซึ่งจะใช้แพลตฟอร์มนี้พูดคุยถึงความก้าวหน้าในการทำงานภาพรวม อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน สะพาน ไฟฟ้า การคมนาคม และจะเพิ่มเติมการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องน้ำ การดูแลผู้มีรายได้น้อย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงผลงานให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด ตามที่ได้มีการอภิปรายชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังย้ำให้ทุกกระทรวงเผยแพร่ข้อมูลถึงความคืบหน้าในการทำงาน โครงการที่กำลังดำเนินการ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยเช่นกัน และขอขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลที่ร่วมมือทำงานเป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม ให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวในแอปพลิเคชัน Clubhouse เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงหากมีการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนด้วย

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here