People Unity : รู้หรือไม่? กลาโหมอาเซียน 10 ประเทศ มีฮอตไลน์สายตรง ไว้ติดต่อกันยามฉุกเฉินด้วยนะ

รู้หรือไม่? กลาโหมอาเซียน 10 ประเทศ มีฮอตไลน์สายตรง ไว้ติดต่อกันยามฉุกเฉินด้วยนะ และในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 10-12 ก.ค.2562 นี้ ก็จะมีการหารือให้ขยายไปยังประเทศคู่เจรจาอีก 8 ประเทศอีกด้วย

ความสัมพันธ์ต่างประเทศ : รู้หรือไม่? กลาโหมอาเซียน 10 ประเทศ มีฮอตไลน์สายตรง ไว้ติดต่อกันยามฉุกเฉิน

People unity : post 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.10 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here