People unity : รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เตรียมจัดงานสัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยชวนประชาชน ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.15 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมได้รับทราบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2562 ซึ่งวันมาฆาบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาฯ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในการดำเนินในชีวิตประจำวัน อันได้ เบญจศีล รักษาศีล 5 ข้อ ร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว เบญจธรรม เมตตา ความรัก ปรารถนาดีกับผู้อื่น กรุณา ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี อุเบกขา ทำใจยอมรับความจริง รวมทั้งนำหัวใจพระพุทธศาสนา ได้แก่ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่อน้อมนำถวายเป็นพุทธบูชาในงานสัปดาห์วันมาฆบูชา

ทั้งนี้งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ จัดทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ขณะที่ในภูมิภาคต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย จะมีกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้ร่วมสร้างบุญในวันสำคัญกัน เช่น ในส่วนกลาง ณ พุทธมณฑล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 400 รูป และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ จำนวน 500 รูป/คน กิจกรรมพิธีรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา นำไปปลูก ณ วัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การจัดแสดงนิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา และการจัดกิจกรรมแสดงพลังจิตอาสา Big Cleaning day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

นอกจากนี้ จะมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ได้แก่ นิทรรศการพิธีรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และกิจกรรมธนาคารความดี “ความดีสัมผัสได้” ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 07.30 – 08.30 น. ณ บริเวณตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับในต่างประเทศจะจัดกิจกรรมขึ้นที่วัดไทยทั่วโลก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562  จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอดทั้งวันที่ภูมิภาค ต่างจังหวัดทั่วทั้งประเทศและวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onab.go.th

สังคม : เผยกำหนดการจัดงานสัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำปี 2562

People unity : post 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.20 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here