พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 12 มิถุนายน 2567 “รัดเกล้า” เผย ครม. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงาน ป.ย.ป ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วานนี้ ครม. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมได้มีมติเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

1.การทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) โดยที่ประชุมฯ มีมติให้สำนักงาน ป.ย.ป ยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่รัฐบาลมอบหมายต่อไปเป็นระยะเวลา 1 ปี (ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567) และให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันพิจารณาทบทวนและปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ย.ป. ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งประเมินความคุ้มค่าของสำนักงาน ป.ย.ป. ต่อไป

2.โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดย

– เห็นชอบโครงการฯ จำนวน 309 โครงการ เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการในระยะถัดไป

– เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนแม่บททั้ง 3 ระดับสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และภารกิจของหน่วยงาน

– เห็นชอบ สศช. จัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

– รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในห้วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561-2565) ของยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ตามกรอบหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan-D-Check-Act (PDCA))

– รับทราบแนวทางการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์

– รับทราบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ซึ่งครบกำหนด 5 ปีแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักการ PDCA โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ และดำเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้สามารถยกระดับและปิดช่องว่างการพัฒนาประเทศให้บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

Advertisement