พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ : 12 เมษายน 2567 ผลตรวจพื้นที่ กทม. ไม่พบปนเปื้อนแคดเมียมในสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ เผยผลตรวจสอบจากการพบกากแคดเมียมและสังกะสี ที่เขตบางซื่อ พบปริมาณแคดเมียมสูงเกินเกณฑ์เฉพาะจากตัวอย่างดินในโรงงาน แต่ดินนอกโรงงาน แหล่งน้ำใกล้เคียง และไอระเหยในอากาศ ไม่พบปนเปื้อน เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานผลการตรวจสอบกรณีตรวจพบกากแคดเมียมและสังกะสี เก็บไว้ในโรงงาน ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ ซึ่งดำเนินการร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยพบการกองกากตะกอนแคดเมียมและสังกะสีภายในอาคารโรงงาน ตามการประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 จำนวน 99 ถุง คิดเป็นปริมาณ 150 ตัน กากตะกอนดังกล่าว ถูกยึดไว้เป็นของกลางในการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ทั้งนี้ได้สุ่มเก็บตัวอย่างกากของเสียประกอบด้วย ดินในโรงงาน 2 ตัวอย่างและดินนอกโรงงานในเขตชุมชนช่วงระยะ 50 100 และ 500 เมตร 9 ตัวอย่าง เมื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายพลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence; EDXRF) พบว่า กากแร่มีปริมาณแคดเมียมสูงกว่าค่า TTLC ซึ่งถือเป็นของเสียอันตราย ดินในโรงงานพบการปนเปื้อนแคดเมียมสูงเกินเกณฑ์การปนเปื้อนในดินในโรงงาน ส่วนดินนอกโรงงานตรวจไม่พบการปนเปื้อนแคดเมียม

สำหรับผลการตรวจวัดไอระเหยสารเคมีในบรรยากาศ 3 จุดได้แก่ บริเวณภายในโรงงาน หน้าโรงงาน และชุมชนห่างจากโรงงาน 250 เมตร ตรวจไม่พบสารอันตรายในบรรยากาศ

จากการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณลำรางภายในอาคาร 2 จุดและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โรงงาน 3 จุดพบว่าคุณภาพน้ำเบื้องต้นในทั้งสองจุดอยู่ในเกณฑ์ปกติเนื่องจากบริเวณเก็บกากแคดเมียมไม่มีกิจกรรมที่ใช้น้ำในการประกอบกิจการและไม่พบการประกอบกิจการ

ก่อนหน้านี้กรมควบคุมมลพิษได้ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหากากแคดเมียม 6 หน่วยงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมร่วมกับนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กระทรวงสาธารณสุข พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.)

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำในที่ประชุมว่า ทั้ง 6 หน่วยงานจะร่วมกันแนวทางการดำเนินการกากแคดเมียม ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตลอดตจนจะสื่อสารให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องว่า กากแคดเมียมที่จังหวัดตาก ได้มาจากการถลุงแร่สังกะสีซึ่งมีส่วนประกอบของแร่ทองแดงและแร่แคดเมียม ในเหมืองแร่ในจังหวัดตากซึ่งปิดตัวลงไปนานแล้วและฝังกลบอยู่ใต้ดินอย่างปลอดภัยในจังหวัดตาก กากแร่แคดเมียมที่พบ มีการปรับเสถียร ผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซึ่งนิยมใช้แพร่หลายทั่วโลกในงานก่อสร้างเพื่อป้องกันการชะล้างและการฟุ้งกระจายในอากาศ

ขณะนี้ได้เจอกากแคดเมียมแล้ว กว่า 12,500 ตัน ในจังหวัดสมุทราสาคร จังหวัดชลบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยจะสืบหากากแคดเมียมในส่วนที่ยังหาไม่พบ

ในการจัดการกับกากแคดเมียมที่พบ ได้มอบหมายกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่วางแผนและวางแนวทาง รวมถึงมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการขนย้าย ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และจัดเตรียมพื้นที่รวมถึงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย ทั้งก่อนและหลังขนย้าย โดยมีแนวทางนำกลับไปฝังกลบที่บ่อเดิมในจังหวัดตากซึ่งเป็นบ่อซีเมนต์และปูด้วยพลาสติก High-Density Polyethylene: HDPE เป็นวัสดุพลาสติกที่ผลิตจากการพอลิเมอร์ไรเดอร์ในสภาวะแรงดันสูง หนา 1.5 มิลลิเมตร ตามที่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment EIA) กำหนด

Advertisement