People Unity News : 21 ตุลาคม 2566 โฆษกรัฐบาล ชวนเที่ยวไทย กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศช่วงไฮซีซันปลายปี 66 ย้ำหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าบริการคืนให้นักท่องเที่ยว กรณีซื้อทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทาง

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงปลายปี 2566 ที่เป็นช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวของประเทศไทย ถือเป็นช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวซึ่งแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ต่างมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวช่วงปลายปี โดยการออกบูธขายแพคเกจท่องเที่ยวในศูนย์การประชุม ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งการขายผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ ซึ่งรัฐบาลขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวของประเทศตามนโยบายรัฐบาล

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่ซื้อทัวร์แล้วมีเหตุให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้ จำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางนั้น เพจเฟซบุ๊กกรมการท่องเที่ยว Department of Tourism กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ย้ำให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563 โดยกรณีการซื้อทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทางได้เงินคืนหรือไม่ จ่ายเงินคืนอย่างไร กรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้ ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้

1.นักท่องเที่ยวขอยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป คืนเงินโดยนำค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์ (ถ้ามี) เท่ากับเงินที่จะได้คืน

2.นักท่องเที่ยวขอยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 15 – 29 วัน คืนเงินโดยนำค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์ (ถ้ามี) เท่ากับเงินที่จะได้คืน

3.นักท่องเที่ยวขอยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วัน (0 -14 วัน) “ไม่ได้รับเงินคืน”

4.กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินโดยนำค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 100% หักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์ (ถ้ามี) เท่ากับเงินที่จะได้คืน

สำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ โดยต้องแสดงหลักฐานการจ่ายให้นักท่องเที่ยวทราบด้วย ทั้งนี้ หากไม่ได้รับเงินค่าบริการคืนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่ Call Center กรมการท่องเที่ยว (24 ชั่วโมง) โทร. 0 2401 1111

“ช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวเป็นเวลาที่แหล่งท่องเที่ยวของไทยมีความงดงามที่สุดของปี ทั้งทะเล ภูเขา ดอกไม้ เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว เพราะนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวและความทรงจำใหม่ ๆ ในการท่องเที่ยวไทยแล้ว ยังถือว่าเป็นการออกไปช่วยชาติ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอีกด้วย รัฐบาลจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการวางแผนออกเดินทางท่องเที่ยว และออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงปลายปี 2566 ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

Advertisement