People Unity News : 16 กันยายน 2566 เริ่มแล้วโครงการ Quick Win ภายใต้นโยบาย 30 บาทพลัส “หมอชลน่าน” ประกาศชัด เร่งฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้หญิงอายุ 11-20 ปี ทั่วประเทศ 1 ล้านโดส ภายใน 100 วัน หลังตัวเลขสาวไทยป่วยปีละกว่า 6,000 ราย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศชัดโครงการ Quick Win จะเห็นเป็นรูปธรรมภายใน 100 วัน หลังรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ การเดินหน้าฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับหญิงอายุ 11-20 ปี ทั่วประเทศ อย่างน้อย 1 ล้านโดส หลังตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มปีละประมาณ 6,500 ราย

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคที่พบมากในหญิงไทยเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม มีผู้เสียชีวิตปีละประมาณ 2,000 ราย โดยมะเร็งชนิดนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Human papillomavirus (HPV) ที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่ต้องฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ประเทศไทยได้กำหนดให้บริการฉีดวัคซีน HPV จำนวน 2 เข็ม เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 (ปัจจุบันมีอายุ 17 ปี) ดังนั้น ผู้หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป จึงยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนี้ ประกอบกับในปี 2562-2565 ทั่วโลกประสบปัญหาวัคซีนขาดชั่วคราวในช่วงโควิดระบาด ทำให้กลุ่มเป้าหมาย ป.5 ในปีนั้น ซึ่งปัจจุบันอายุ 13-15 ปี ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จึงได้กำหนดให้การฉีดวัคซีน HPV เป็นหนึ่งในนโยบาย Quick win “มะเร็งครบวงจร” โดยเร่งรัดการฉีดวัคซีนสำหรับหญิงอายุ 11-20 ปี ซึ่งได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคเร่งกำหนดแนวทางการให้วัคซีน และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินจำนวนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมอบให้ สปสช. เร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม

“การฉีดจะมี 2 ส่วน คือ กลุ่มเด็ก ป.5-ม.6 จะฉีดผ่านสถานศึกษา (School-based program) โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ฉีดเป็นกลุ่มเหมือนกับที่เคยฉีดวัคซีนโควิด ส่วนอีกกลุ่มที่เป็นเด็กนอกระบบการศึกษา รวมถึงหญิงอายุ 18-20 ปี ที่จบชั้น ม.6 แล้ว จะได้รับการฉีดที่สถานพยาบาล ตั้งเป้าหมายว่าต้องฉีดวัคซีน HPV ให้ได้อย่างน้อย 1 ล้านโดส ภายในเวลา 100 วัน” นพ.ชลน่าน กล่าว

Advertisement