People Unity News : 1 กันยายน 2566 “บิ๊กป้อม” เปิดงานวันน้ำโลก 66 ย้ำต้องใช้น้ำอย่างประหยัด รัฐบาลพร้อมเดินหน้ากับนานาชาติ เพื่อเป้าหมายเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการน้ำ-สุขาภิบาลอย่างยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น เพื่อสื่อสารกับทุกภาคส่วนให้ร่วมกันเร่งสร้างความตระหนักและความร่วมมือเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับทุกภาคส่วนรวมถึงเยาวชน โดยมุ่งพัฒนาน้ำดื่มน้ำใช้ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนความร่วมมือการใช้น้ำอย่างประหยัด

พล.อ.ประวิตร กล่าวบนเวทีว่า น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาในทุกมิติ องค์การสหประชาชาติจึงกระตุ้นให้ประชาคมโลกได้ร่วมกันรณรงค์ให้เกิดการฟื้นฟูให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โครงการเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงด้วยการลงมือปฏิบัติ เพื่อลดวิกฤติด้านน้ำและด้านสุขาภิบาล

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบพลวัต โดยความร่วมมือของคณะกรรมการลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นข้อกลางเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน

การเสริมความเข้มแข็งและการร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่ระดับชุมชนพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงการใช้น้ำอย่างมีคุณภาพอย่างเพียงพอและเท่าเทียม ลดความเสียหายจากภัยพิบัติ เกิดความสมดุลและยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ในวาระครึ่งทศวรรษ ศตวรรษ ในการร่วมมือปฏิบัติของทุกประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ ในปีนี้ตนขอเน้นย้ำถึงเจตนาของรัฐบาลว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้ากับประเทศสมาชิกในการประกาศคำมั่นโดยสมัครใจ เพื่อยืนหยัด ยืนยันความร่วมมือเร่งการจัดการด้านน้ำ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างมีส่วนร่วมให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2530

และประเทศไทยพร้อมรับข้อเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานและองค์กรด้านน้ำของประเทศสมาชิก เพื่อเพิ่มอัตราเร่งของการพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สุดท้ายนี้ ขอให้การจัดกิจกรรมในวันน้ำโลก ประจำปี 2566 ประสบความสำเร็จในการขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือปฏิบัติที่เข้มแข็ง และเดินหน้าการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการในเรื่องสุขาภิบาลของประเทศ ตามเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน

Advertisement