People Unity News : 17 มีนาคม 2566 ผบ.ทบ.ร่วม 5 หน่วยงานเปิดโครงการราษฎร์-รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง ประจำปี 66 เป็นความร่วมมือกันต่อเนื่องกว่า 20 ปี ช่วยกันแก้ปัญหาจากภัยแล้ง ภัยธรรมชาติอื่น ๆ  ลดความเดือดร้อน ปชช. ให้ประเทศอยู่อย่างผาสุข

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดโครงการราษฎร์-รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2566 ที่บริเวณกำแพงอนุสรณ์กองทัพบก ภายในกองบัญชาการกองทัพบก โดยมีผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย 5 หน่วยงานร่วมยืนยันความพร้อมผลึกกำลังแก้ปัญหาภัยแล้ง

ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้ง ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ไฟป่า เป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องเผชิญ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ซึ่งที่ผ่านมากองทัพบกได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย 5 หน่วยงานแก้ปัญหาภัยแล้งมาเป็นปีที่ 25 แล้ว ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มดีขึ้นมาก เพราะมีหลายหน่วยงานร่วมมือกันดูแลสถานการณ์น้ำทุกด้าน รวมไปถึงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ

“การบริหารจัดการน้ำถือเป็นพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาที่นำมาสู่ความเจริญในด้านต่าง ๆ ซึ่งปีนี้คาดการณ์ว่าปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่อาจมีความรุนแรงเช่นเดียวกับปัญหาไฟป่า หมอกควัน จึงนับเป็นความร่วมมือที่ดีของหน่วยที่จะได้ร่วมกันตอบสนองพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 และสืบสานมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน” พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าว

ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชน ถือเป็นมือเล็ก ๆ ที่จะมาช่วยกันเติมเต็มให้ประเทศชาติและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีให้มากที่สุด เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะประเทศยังมีปัญหาเรื่องอื่น ๆ อีกมาก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยโชคดีที่มีหลายหน่วยงานเข้าใจความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อช่วยกันทำให้ประเทศอยู่กันอย่างผาสุข จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในหลายด้าน เพื่อให้ประชาชนผ่านภาวะต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่ได้

Advertisement