People Unity News : 21 ธันวาคม 2565 “พล.อ.ประวิตร” ประชุม คกก.นโยบายผังเมือง เห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พัฒนาพื้นที่ประเทศ กำชับกระทรวงมหาดไทย เร่งขับเคลื่อนกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วม

โดยที่ประชุมได้รับทราบ การประกาศใช้บังคับอนุบัญญัติที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 จำนวน 5 ฉบับ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ.2564 , ผังนโยบายระดับประเทศ , ระดับภาค , ระดับจังหวัดและผังเมืองเฉพาะ พ.ศ.2565

จากนั้นที่ประชุม ได้พิจารณาเห็นชอบ ร่างรายงานประจำปีเกี่ยวกับ การปฎิบัติตาม พ.ร.บ.การผังเมืองปี 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วย สถานการณ์ด้านการผังเมืองของประเทศไทยในปี 64 , ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ , ผลดำเนินการและผลสัมฤทธิ์ของการวางและจัดทำผังเมือง , การพัฒนาเมือง รวมถึงการดำเนินการ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการผังเมือง และการพัฒนาเมือง เป็นต้น รวมทั้งได้เห็นชอบ ร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ที่ปรับปรุงแก้ไขตามมติ ครม.เมื่อ 30 ก.ย.65 โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการทำงาน ซึ่ง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมติ ครม.แล้ว

พล.อ.ประวิตร กำชับกระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เร่งรัดดำเนินการและรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางปฎิบัติที่ชัดเจน เหมาะสมในการดำเนินงานตามแผนการผังเมืองของประเทศในทุกระดับต่อไป โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และประชาชนที่จะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งผังพื้นที่ ผังน้ำ และเส้นทางเดินรถต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า

Advertisement