People Unity News : 2 ธันวาคม 2565 อนุ กมธ.ด้านคุณธรรมฯ วุฒิสภา จัดเสวนา “วันดินโลก” เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานอนุ กมธ.ฯ จัดเสวนาเรื่อง “วันดินโลก” โดยพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ รองประธานอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติให้การรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดเกียรติในพระวิริยะอุตสาหะของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์มีโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดินอย่างน้อย 9 โครงการ ทั้งโครงการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว โครงการหญ้าแฝก โครงการแกล้งดิน โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาห้วยทราย โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ทั้งนี้ย้ำว่า อาหารก่อกำเนิดจากดิน จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาดิน เพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัย

น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล จากกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ดินมีความสำคัญและถือเป็นแหล่งสะสมธาตุอาหาร และเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศบนบก รวมทั้งยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ อากาศ และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดใหญ่ จึงมีผลต่อการหมุนเวียนในระบบนิเวศ ดินดีจึงเป็นพื้นฐานของการผลิตอาหารที่ดี ดังนั้นการทำให้ดินดี จะเป็นการสนับสนุนแหล่งอาหาร ทำให้เกิดการบรืโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรที่มียู่อย่างจำกัด จึงควรรักษาเอาไว้ และต้องรณรงค์ให้ทุกฝ่ายให้ความสนใจตระหนักในคุณค่าของดิน

Advertisement