People Unity News : 29 กันยายน 2565 ประธานรัฐสภาขอให้คนในสังคมยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักดำเนินชีวิต เชื่อธรรมาภิบาลแก้ปัญหาทุจริตฉ้อฉลของธุรกิจการเมืองได้ยั่งยืน

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี 2565 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลตัวอย่าง : สุจริตโมเดล ว่า การคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดกิจกรรมการขับเคลื่อนแนวคิดบ้านเมืองสุจริตจากกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสังคมของเรายังตระหนักในความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้คนในบ้านเมืองยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต

“ไม่ว่าการตระหนักรู้ จะเกิดขึ้นในกลุ่มใดก็ตาม นับเป็นพลังการขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยให้คนในสังคมยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินชีวิตทุกด้าน อันจะเป็นรากฐานที่สร้างความก้าวหน้าของบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง ผมมีความตั้งใจว่าจะส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเมืองที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตฉ้อฉลในรูปแบบธุรกิจการเมืองได้อย่างยั่งยืน” ประธานรัฐสภา กล่าว

นายชวน กล่าวว่า จากการสอบถามผู้ได้รับรางวัลได้ความว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จึงขอให้นำไปขยายผลสู่สังคมรอบข้างด้วย ซึ่งจะเป็นต้นทางแห่งการเป็นพลเมืองสุจริต อันจะเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนบ้านเมืองให้สุจริตได้อย่างทรงพลัง เพราะความไม่สุจริตคือวิกฤติของบ้านเมือง เราไม่สามารถนิ่งเฉยได้ จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง บ้านเมืองสุจริต

Advertisement