People Unity News : 30 สิงหาคม 65 ที่ประชุม ครม. (30 ส.ค. 65) อนุมัติ 1,050.31 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และค่าเสี่ยงภัย สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จำนวน 1,050,306 คน ในอัตรา 500 บ./คน/เดือน สำหรับเดือน เม.ย. – พ.ค. 65 ตามโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และค่าเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน

อสม. และ อสส. ถือเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 63 เป็นต้นมา ทั้งการให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลสุขภาพแก่ประชาชน/ การเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง/ การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 – แนะนำกลุ่มเป้าหมายตรวจ ATK ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ มาแล้วเป็นเวลา 6 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้อง อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง

Advertisement