People Unity News : 4 สิงหาคม 2565 ที่ประชุม ครม. (2 ส.ค. 65) เห็นชอบในหลักการ 6 โครงการด้านการจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โรคโควิด-19 กรอบวงเงินรวม 14,510.3059 ล้านบาท พร้อมมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขปรับกรอบวงเงินโครงการฯ ให้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจนถึงเดือน มิ.ย. 65 (ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง) รวมถึงปรับแผนการดำเนินงาน – การเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.โครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่กรณีโรคโควิด-19 ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน

2.โครงการค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.โครงการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมการแพทย์

4.โครงการจ่ายค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.โครงการจ่ายค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของกรมสุขภาพจิต

6.โครงการสนับสนุนการจัดบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุข รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมอนามัย

Advertisement