People Unity News : 30 กรกฎาคม 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดช่องทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ e-Form สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด น.ส.4 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการส่งเสริมการเกษตรและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการต่างๆของภาครัฐ เช่น กรณีประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรโครงการประกันรายได้เกษตรกร เป็นต้น

สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกร efarmer.doae.go.th หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบุคคลภายใน 5 วันแล้ว เกษตรกรสามารถขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที โดยระบบ e-Form จะเริ่มให้ใช้งานได้ตั้งแต่ 25 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

ส่วนช่องทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเดิม ที่ให้บริการ คือ สำนักงานเกษตรอำเภอ และแอปพลิเคชั่น Farmbook ยังใช้งานได้เช่นเดิม สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนได้ที่ http://farmer.doae.go.th/ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2579-5519

Advertisement