People Unity News : 16 กรกฎาคม 2565 กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ ถึง 18.00 น. ทุกวันทำการ เริ่ม 11 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 พร้อมเตรียมเปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ตลอดเดือน ส.ค. – ก.ย. 65 เฉพาะสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว รวม 108 แห่ง

ผู้สนใจสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue สำหรับผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปไว้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนวันและเวลาให้เร็วขึ้น สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ได้ โดยคิวที่จองไว้เดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

Advertisement