People Unity News : 10 กรกฎาคม 2565 รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนการสร้าง “มหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่” โดยกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงกับอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา 155 แห่งทั่วประเทศ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ให้มหาวิทยาลัยประกาศเป็นนโยบายสถานศึกษา จัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ จัดบริการคัดกรอง บำบัด ฟื้นฟูผู้ต้องการเลิกบุหรี่ สอดแทรกเนื้อหาในการเรียน และปฏิเสธการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ

เนื่องจากบุหรี่เป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคมะเร็ง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งปัจจุบันมีนิสิต นักศึกษา สูบบุหรี่เกือบ 900,000 คน และมีการพบเห็นการสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่เพิ่มขึ้น 5 เท่าจากปี 2560 นอกจากนี้ ยังต้องป้องกันเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ พบว่าทำให้เกิดการเริ่มใช้บุหรี่ได้มากขึ้น 4 เท่าด้วย เพื่อป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ และคุ้มครองสุขภาพเยาวชนอันเป็นอนาคตของประเทศ

Advertisement