People Unity News : 28 มิถุนายน 65 การเผาศพ มักเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จึงสร้างมลพิษ เช่น ฝุ่นละออง เขม่าควัน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ประกอบกับ การเผาวัสดุตกแต่งโลง ก่อให้เกิดโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท สารไดออกซินและฟิวแรน เป็นพิษต่อร่างกาย และเป็นสารก่อมะเร็ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จึงจำเป็นต้องออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565 โดยมีผลใช้บังคับกับ กทม. พัทยา เขตเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ตั้งแต่ 24 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา ส่วนพื้นที่อื่นๆ ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับจากวันที่ 23 มิ.ย. 65

แนวทางปฏิบัติสำหรับฌาปนสถาน มีดังนี้

1.แยกวัสดุที่ไม่ควรเผาออก เช่น โฟม พลาสติก กระดาษเงิน/ทอง วัสดุตกแต่งโลง

2.อุ่นห้องเผาควัน ก่อนห้องเผาศพ และคุมอุณหภูมิ ไม่ให้ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียสตลอดการเผา

3.ติดไฟห้องเผาศพ และควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ต่ำกว่า 800 องศาเซลเซียสตลอดการเผา เพื่อให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ตลอดกระบวนการ ไม่สร้างเขม่าและมลพิษ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน

ทั้งนี้ ทส. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมมลพิษ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

Advertisement