People Unity News : ที่ประชุม ครม. วันนี้ (28 มิ.ย. 65) เห็นชอบการยกเว้นอากรนำเข้า (ร้อยละ 20) สำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car seat) ตามร่างประกาศกระทรวงการคลัง ลดอัตราอากร และยกเว้นศุลกากร ตาม ม.12 แห่ง พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 โดยมีผลนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึง 31 ธ.ค. 66

เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน สนับสนุนความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 ที่จะเริ่มบังคับใช้ 4 ก.ย. 65 ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการใช้สูงขึ้น โดยปัจจุบันตลาด Car seat สำหรับเด็ก ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ในไทยยังมีการผลิตน้อย มติ ครม. ดังกล่าว จึงเป็นการช่วยลดราคาสินค้าให้กับผู้ปกครองได้

Advertisement