People Unity News : 20 มิถุนายน 65 อย. แจ้งเตือน! การโฆษณายาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีส่วนประกอบของกัญชา – กัญชง ต้องขออนุญาตจาก อย. ก่อน ส่วนเครื่องสำอางไม่ต้องขออนุญาตโฆษณา แต่ต้องไม่แสดงสรรพคุณเป็นเท็จ เกินจริง หรือทำให้เข้าใจผิด รายละเอียดตามนี้

Advertisement