People Unity News : 8 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 9 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจ หน่วยงานรัฐ เอกชน สามารถปลูกกัญชา กัญชง ได้โดยลงทะเบียนจดแจ้งกับ อย. ทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” ให้ข้อมูลผู้ปลูกแจ้งวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อดูแลสุขภาพ เพื่อการพาณิชย์ และรับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน อย. 1556 กด 3 นอกจากนี้ การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เสพ หรือมีไว้ในครอบครอง ไม่มีความผิดอีกต่อไป เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน

เนื่องจากประกาศ สธ. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิ.ย. 65 ทำให้ทุกส่วนของกัญชาและกัญชง ไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไป ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% โดยน้ำหนัก อย่างไรก็ตาม การนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ยังต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง

Advertisement