People Unity News : 6 มิถุนายน 2565 วันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 65” ภายใต้แนวคิด “NO VICTIMS NO TEARS” (ไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีน้ำตาจากการค้ามนุษย์) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย (Zero Tolerance)

นายกฯ ย้ำว่า “การค้ามนุษย์” เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติและภาพลักษณ์ของประเทศ และรัฐบาลได้ประกาศให้เป็น “วาระแห่งชาติ”  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งดำเนินงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

จากสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ขบวนการค้ามนุษย์ คิดหาวิธีการหลอกลวง นำพา และกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น

จึงขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานในทุกมิติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลก

รวมทั้งให้พัฒนาการดำเนินคดี การป้องกัน และการคุ้มครอง ให้ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ตามหลักสิทธิมนุษยชน มาตรฐานสากล มีความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความรู้ ความใจที่ถูกต้อง เพื่อให้คนไทยได้ตระหนัก และไม่เข้าร่วมหรือสนับสนุนขบวนการดังกล่าว

Advertisement