People Unity News : 4 มิถุนายน 2565 ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับเด็กวัยเรียน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเทียบกับงบประมาณปี 2557 ข้อเสนอในงบประมาณปี 2566 ด้านสวัสดิการสังคมมีงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 183,002.4412 ล้านบาท แบ่งเป็น

-กลุ่มเด็กเล็ก เช่น เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) 600 บ./เดือน สำหรับครัวเรือนที่บิดามารดามีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี กลุ่มเป้าหมาย 2.58 ล้านคน

-กลุ่มเด็กวัยเรียน จะต้องได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมาย 10.77 ล้านคน รวมถึงการสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและยากจนพิเศษให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพกว่า 2.62 ล้านคน

-กลุ่มผู้สูงอายุ มีการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่อง ตั้งแต่ 600 – 1,000 บาท/คน/เดือน (ตามช่วงอายุ) กลุ่มเป้าหมาย 11.03 ล้านคน และในปี 2566 ได้มีการเพิ่มการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 10,000 หลัง

-กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย โดยช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มเป้าหมาย 13.45 ล้านคน/ การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านพอเพียงในชนบท” 25,000 ครัวเรือน/ การปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง” 3,750 ครัวเรือน/ เบี้ยยังชีพความพิการ 1,000 บาท/คน/เดือน กลุ่มเป้าหมาย 2.09 ล้านคน

-กลุ่มสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ทั้งแรงงานในระบบประกันสังคม โดยได้เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็น 70% ของค่าจ้าง/ เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร ให้ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร 50% ของค่าจ้าง 98 วัน กลุ่มเป้าหมาย 23.34 ล้านคน/ การดูแล อสม. หมอประจำบ้าน เพื่อสนุนค่าป่วยการ การดูแลศักยภาพ ให้ดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีค่าตอบแทน 1,000 บาท/คน/เดือน กลุ่มเป้าหมาย 1.05 ล้านคน

รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะดูแลประชาชนตามช่วงวัย รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือให้เข้าถึงสวัสดิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน

Advertisement