People Unity News : 18 พฤษภาคม 65 วันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายการติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมรับฟังรายงานการปฏิบัติการผ่านระบบ Cisco Webex Meetings “ยุทธการพิทักษ์ไทย ยึดทรัพย์ ตัดวงจรยาเสพติด”

โอกาสนี้ Mr. Max Lenormand FANC Executive Committee หัวหน้าตำรวจสวีเดนประจำประเทศไทยในฐานะเลขานุการกลุ่มเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทย ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแด่นายกรัฐมนตรี เพื่อแทนความขอบคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ต่อความพยายามมุ่งมั่น ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ

นายกฯ เน้นย้ำการแก้ปัญหาในขณะนี้ คือ การลดจำนวนผู้เสพยาให้มีจำนวนน้อยลงมากที่สุด ให้ความสำคัญกับ “หมู่บ้าน – ชุมชน” โดยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ส่วนท้องถิ่นต้องบูรณาการทำงานร่วมกันทุกมิติ เพื่อไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนนักเสพหน้าใหม่ สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความรู้ให้ทุกคนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด

Advertisement