People Unity News : 9 พ.ค. 65 รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามนักค้ายาเสพติด มุ่งตัดวงจรทั้งเครือข่าย โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้เพิ่มอำนาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 4,236 ราย ซึ่งเป็นข้าราชการกระจายอยู่ใน 14 หน่วยงาน ให้สามารถยึดอายัดทรัพย์สินที่สงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นกรณีเร่งด่วน ก่อนดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน แล้วจึงรายงานเลขาธิการ ป.ป.ส. ทราบภายใน 7 วัน คาดว่าจะยึดทรัพย์ได้ทะลุ 10,000 ล้านบาท

14 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จะต้องแสดงบัตรเจ้าพนักงานรวมถึงบันทึกผลและเหตุในการตรวจค้นเป็นหนังสือให้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานทุกครั้ง หากประชาชนสงสัยว่าบุคคลที่แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นั้น เป็นจริงหรือไม่ ตรวจสอบได้ที่สายด่วน 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement