People Unity News : รัฐบาลตั้งเป้า 60 วัน เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐ ลดเหลื่อมล้ำ – แก้ความยากจน

29 มีนาคม 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐ ครั้งที่ 1/65 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VTC) เพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนอย่างเป็นระบบ

ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐ 3 แนวทาง คือ ออกแบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐด้านเทคนิค การรวบรวมข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐ และขั้นตอนการให้บริการด้านสวัสดิการของรัฐแก่ประชาชน ซึ่งมีข้อมูลทับซ้อนและไม่เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน

โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบหลัก รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะการให้บริการด้านสวัสดิการของรัฐแก่ประชาชน โดยให้หน่วยที่รับผิดชอบสวัสดิการของรัฐในแต่ละด้าน เร่งเสนอแนะข้อจำกัดต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลโดยเร็ว

พร้อมเน้นย้ำว่า การจัดทำข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องทำให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว จึงขอให้เร่งดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และรายงานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯทราบและพิจารณาต่อไป

Advertising