People Unity News : รัฐบาล ชวนคนไทยส่งกำลังใจให้ อสม. และ อสส. เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ วันนี้ 20 มีนาคม

20 มี.ค. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 20 มี.ค. ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ รัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ทั้ง 1,050,306 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งมาโดยต่อเนื่อง

ทั้งในช่วงเวลาปกติ อสม. และ อสส. คือกลไกสำคัญในการช่วยดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในขั้นปฐมภูมิ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคตามฤดูกาลแก่ประชาชนจนถึงระดับครัวเรือน ล่าสุดโควิด-19 อสม. และ อสส. ก็คือบุคลากรด่านหน้าที่ทำหน้าที่ทั้งการคัดกรอง ให้คำแนะนำและดูแลคนในหมู่บ้านและชุมชนอย่างใกล้ชิด สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนระบบสาธารณสุขไทยได้รับการยกย่องในระดับโลก

กระทรวงสาธารณสุข ได้ย้ำถึงนโยบาย ที่จะเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขตั้งแต่ฐานรากตามโครงการคนไทยมีหมอดูแล 3 คน โดยมี อสม. เป็นหมอคนที่ 1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นหมอคนที่2 และแพทย์ที่โรงพยาบาลเป็นหมอคนที่ 3 โดยกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายการเพิ่มความชำนาญของเจ้าหน้าที่ อสม. ผ่านโครงการต่างๆ  เพื่อให้ระบบการดูแลสุขภาพคนไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

สำหรับความเป็นมาของ อสม.ในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ในปี พ.ศ. 2520 จึงเกิดโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พื้นที่ทดลองใน 20 จังหวัด ก่อนจะขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศจนกลายเป็นกลไกความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขของประเทศ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2536 จึงอนุมัติให้วันที่ 20 มี.ค. ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อมีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติต่อความเสียสละและเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ อสม. เป็นประจำทุกปี

Advertising