People Unity News : ประยุทธ์ เปิดงาน “วันสตรีสากลปี 65” หนุนพลังสตรี ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ – สังคมของประเทศ

8 มี.ค. 2565 วันนี้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รัฐบาลเห็นความสำคัญของผู้หญิง และจัดงานวันสตรีสากลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้เกียรติ ยกย่องบทบาทต่างๆของผู้หญิง พร้อมยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาส และการลดภาระต่างๆของผู้หญิง เพื่อให้ผู้หญิงสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาสนี้ นายกฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 65 กว่า 58 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างกับสตรีทำงานคนอื่นๆได้ตระหนักถึงคุณค่าของตน

Advertising