People Unity News : ครม. ไฟเขียวเพิ่มวันลาคลอด ขรก. รับเงินเดือน 50% – พ่อลาดูแลลูก 15 วันไม่ติดต่อกันได้

12 ม.ค. 65 ที่ประชุม ครม. (11 ม.ค. 65) อนุมัติหลักการร่างมาตรการสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชายในการเลี้ยงดูบุตร และสร้างกลไกการพัฒนาเด็ก เพื่อลดภาระให้กับผู้หญิงที่ทำงาน สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ที่ไทยเข้าร่วมเป็นรัฐภาคี

ครอบคลุม 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มแรงงานหญิงทั้งในระบบและนอกระบบ กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว และกลุ่มผู้หญิงสูงอายุที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็ก

สำหรับมาตรการสนับสนุนมี 3 ส่วนหลัก

▶️จัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และขยายเวลาเปิด – ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กให้สอดคล้องกับเวลาทำงานของผู้ปกครองในแต่ละพื้นที่

▶️ขยายวันลาคลอดของแม่ที่เป็นข้าราชการหญิง โดยได้รับค่าจ้างจากเดิมไม่เกิน 90 วัน เป็น 98 วัน (เพิ่มขึ้น 8 วัน) และสามารถลาเพิ่มได้อีกไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนในอัตรา 50%

▶️ส่งเสริมการลาของสามีที่เป็นข้าราชการชาย ช่วยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอด โดยให้มีสิทธิลาได้ 15 วันทำการ เป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกันจนครบวันลา (จากเดิมที่ให้ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ)

มาตรการดังกล่าวยังไม่มีผลในขณะนี้ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา และแก้ไขระเบียบต่อไป

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here