People Unity News : 28 ธันวาคม 2564 รัฐบาลเร่งขับเคลื่อน “เมืองอัจฉริยะ (Smart City)” ยกระดับการบริหารจัดการเมือง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โครงการเมืองอัจฉริยะ เป็นโครงการที่รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย และจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ล่าสุด ได้มีเมือง/พื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์ จนได้รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย จาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จำนวนกว่า 15 เมือง

โดย 15 เมืองอัจฉริยะดังกล่าว ถือว่าเป็นต้นแบบของเมืองที่ได้ดำเนินการจนเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ประกอบด้วย

1.ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

2.ฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน

3.ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ

4.เมืองศรีตรัง

5.การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม

6.เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4

7.สามย่านสมาร์ทซิตี้

8.การพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด เทศบาลนครเชียงใหม่

9.เมืองอัจฉริยะเพื่อความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน พื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพื้นที่ประกอบ

10.เมืองแม่เมาะน่าอยู่ จ.ลำปาง

11.ยะลาเมืองอัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

12.นครสวรรค์สมาร์ทซิตี้

13.แสนสุขสมาร์ทซิตี้ จ.ชลบุรี

14.เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง

15.เมืองอัจฉริยะมักกะสัน เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

การดำเนินโครงการดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการให้เกิดการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ อันจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here