People Unity News : ดันอุดรฯ เป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เน้นโลจิสติกส์ สร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง

1 ธ.ค.64 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการพัฒนา จ.อุดรธานี เพื่อหารือแลกเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาจังหวัด มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.การพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ – หนองคาย และการเตรียมความพร้อมรองรับโครงข่ายการขนส่งระหว่างจีน – ลาว – ไทย

2.ทิศทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว แบบ New Normal โดยในพื้นที่ จ.อุดรธานี ได้รับการกำหนดเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) ภายใต้โครงการ “อุดร พลัส โมเดล”

3.การเป็นเจ้าภาพการจัดมหกรรมพืชสวนโลก 2026 (พ.ศ. 2569) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2569 – 14 มี.ค. 2570 ณ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี

4.รายงานมุมมองนักธุรกิจรุ่นใหม่ในการพัฒนา จ.อุดรธานี เน้นความร่วมมือในการผลักดันและรวมตัวกันสร้างเครือข่ายธุรกิจ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงหลังสถานการณ์โควิด -19 ด้วย

นายกฯ กล่าวว่า “รัฐบาลเห็นศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Hub of GMS) จึงได้อนุมัติงบประมาณ ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนในทุกมิติ” พร้อมชื่นชมแนวคิดภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้แทนนักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาลในการผลักดันภาคเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Advertising