People Unity News : ประยุทธ์ สั่งเร่งผลักดันการท่องเที่ยว “Wellness Tourism – Medical Tourism” รองรับการท่องเที่ยวยุคโควิด-19

30 พ.ย.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น

มุ่งเน้นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว และต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการปรับกลยุทธ์ของภาคการท่องเที่ยวที่สอดรับกับมาตรการสาธารณสุข

จากข้อสั่งการดังกล่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เตรียมแนวทางส่งเสริมและการขยายการท่องเที่ยวในรูปแบบ Medical Tourism (การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์) และ Wellness Tourism (การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ)

จากเดิมที่ให้ความสำคัญกับปริมาณนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ปรับเปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าสูง หรือมีค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่สูงแทน (ค่าใช้จ่ายต่อหัว 80,000 – 120,000 บาท) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในปี 2565

ส่วนนโยบายด้านสาธารณสุขนั้น จะดำเนินการตาม “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) พ.ศ. 2560 – 2569” โดยสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักท่องเที่ยว แนวนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว จะช่วยบรรเทาผลกระทบของประชาชนที่ทำงานในภาคการท่องเที่ยว ยืนยัน รัฐบาลพร้อมแก้ไขปัญหาและวางแผนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มที่

Advertising