People Unity News : การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 10 กันยายน 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา  ทำหน้าที่ประธานการประชุม  โดยวาระสำคัญ เป็นการพิจารณาเรื่องด่วน ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 โดยเป็นการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่ 3 หลังรัฐสภาผ่านความเห็นชอบวาระที่ 2 และเว้น 15 วัน ตามรัฐธรรมนูญกำหนดแล้ว

สำหรับสาระสำคัญของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 โดยแก้ไขระบบเลือกตั้งให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ มี ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน  ทั้งนี้ การเลือกตั้ง ส.ส. ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยเสรี โดยตรงและลับ ใช้บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบละหนึ่งใบ ซึ่งจะผ่านความเห็นชอบต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ของรัฐสภาหรือไม่น้อยกว่า 365 เสียง จากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 730 เสียง โดยในจํานวนดังกล่าวต้องมี ส.ว. ลงมติเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ ส.ว. ทั้งหมด 250 เสียง หรือไม่น้อยกว่า 84 เสียง และต้องได้เสียงจาก  ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือ 47 เสียง จากทั้งหมด 242 เสียง

การลงมติแบบเปิดเผยโดยการขานชื่อ ผลการลงมติปรากฎว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบวาระ 3 ด้วยคะแนน 472 ต่อ 33 เสียง และงดออกเสียง 187 เสียง โดยมีเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ในจำนวนนี้ มี ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน เห็นชอบเกินร้อยละ 20  และมี ส.ว.เห็นชอบ 149 เสียง ไม่น้อยกว่า 84 เสียง ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยจากนี้เว้นไว้ 15 วัน ก่อนส่งทูลเกล้าฯทูลกระหม่อมต่อไป

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here