People Unity News : “ประยุทธ์” ย้ำรัฐบาลพรรคร่วมเข้มแข็ง ยึดหลักการร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64 เวลา 13.30 ณ โถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวว่า พรรคร่วมรัฐบาลมีความสามัคคีกัน ยึดหลักการร่วมกันทำงานเพื่อประชาชน ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์เพื่อนบ้านว่า ไทยยึดตามหลักการของ  ASEAN พร้อมเตือนให้ระวังกลุ่มที่อาจเข้ายุยง/ปลุกปั่นการชุมนุม

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 จากพึ่งพิงรายได้ภาคการเกษตรเพียงอย่างเดียว ในปี พ.ศ. 2530 ได้พัฒนาปรับปรุงการลงทุนภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ทำให้ไทยมีสินค้าส่งออกทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และวันนี้ รัฐบาลส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG Model ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีดิจิทัล นำงานวิจัยมาผลิตให้เกิดสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้วย นอกจากนี้ โครงการต่างๆที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ หรือสำนักงบประมาณ การใช้จ่ายงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาตามลำดับความเร่งด่วนของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขอเรียกร้องของกลุ่มชาวประมงที่ขอระยะเวลาในการทำประมงเพิ่มเติม ซึ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ IUU ด้วย

นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลมุ่งหวังที่จะดูแลประชาชนให้ครบทุกภาคส่วน ในทุกพื้นที่ โดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อที่จะร่วมมือกันให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ทุกกลุ่ม เนื่องจากโลกมีความเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น จึงอยากให้ทุกคนสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุมีผล รู้จักพอประมาณ และมีความรู้คู่คุณธรรม ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรียังกล่าวอวยพรขอให้ประชาชนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งคนไทยเชื้อสายจีนและประชาชนชาวจีนด้วย

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here