People Unity News : นายกรัฐมนตรีแจงชิม ช้อป ใช้ เป็นมาตรการระยะสั้น ชูเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่สังคมไร้เงินสด

เมื่อคืนนี้ (24 ก.พ.2563)  เวลา 22.50 น. ณ อาคารรัฐสภา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ชี้แจงแนวทางการบริหารราชการของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจที่มีภาวะกดดันจากปัจจัยหลายด้าน และปัญหาความเหลื่อมล้ำว่า ทุกข้อเสนอแนะรัฐบาลจากทุกภาคส่วนในด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีพร้อมนำไปพิจารณา แต่สิ่งสำคัญก็คือวิธีการ กฎหมาย และกลไกต่างๆ ยังมีปัญหาอยู่พอสมควร ขณะนี้กำลังดำเนินการในเรื่องของ East West  Corridor และ North–South Corridor เพื่อประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง แต่ถ้าหากเราแตกความสามัคคีและไม่พร้อม ประเทศต่างๆก็จะไปใช้เส้นทางอื่นๆแทน วันนี้ประเทศไทยก็มีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไปยังประเทศต่างๆ ทั้งจาก ACMECS และ CLMVT  เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชายแดน รวมถึงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมทั้ง การใช้ Thailand-Plus- One เป็นศูนย์รวมกระจายสินค้า

สำหรับมาตรการชิม ช้อป ใช้ นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น จะได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจ้งรายละเอียดอีกครั้ง รวมไปถึงเรื่องของพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ภาษี ก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อไป

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการเตรียมความพร้อม ซึ่งการใช้  G-Wallet หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ ในระยะเริ่มแรกอาจจะยากบ้าง แต่เมื่อใช้บ่อยก็จะทำให้ทำได้คล่องขึ้น ตรงนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจเตรียมการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือการใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

โฆษณา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here