People Unity News : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งเร่งพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้มีความเป็นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล หวังผลักดันให้เกิดธุรกิจสีขาวทั้งระบบ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำหลักธรรมาภิบาลมาช่วยสร้างความโปร่งใสและความเป็นมืออาชีพให้นักบัญชี เพราะนักบัญชีถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดทำงบการเงินของกิจการ เพราะเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสินทรัพย์ และเป็นส่วนช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนในแต่ละประเภทธุรกิจ โดยใช้งบการเงินเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ความมั่นคงของกิจการ ส่งผลให้ภาคธุรกิจเดินได้ต่อไปอย่างมีทิศทางและยั่งยืน

สำหรับงานบัญชี คือ การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลเหตุการณ์หรือรายการดำเนินการต่างๆ ทางด้านการเงิน โดยจำแนกหมวดหมู่รายการออกให้เป็นระเบียบและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเงินด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น และนำเสนอออกมาเป็นรายงาน เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้งานต่อไป ซึ่งในการดำเนินงานทางธุรกิจมีเหตุการณ์ทางการเงินต่างๆเกิดขึ้นมากมาย และมีข้อมูลที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนการจัดทำบัญชีที่เป็นระเบียบและดำเนินงานโดยนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความเป็นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน” ขึ้น เพื่อพัฒนาสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการนำธุรกิจไปสู่ธุรกิจสีขาวทั้งระบบ โดยโครงการดังกล่าวนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้

อาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและคนทั่วไป เพราะวิชาชีพบัญชีนับเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รมช. กล่าวสรุป

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562) มีผู้ทำบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 68,805 ราย และมีสำนักงานบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 8,391 ราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here