People Unity News : มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้ง 15 ตัน ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบนราธิวาส

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น อ.เมือง จ.นราธิวาส มอบข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 15 ตัน แก่วัด 12 แห่ง โรงเรียน 9 แห่ง เจ้าหน้าที่ทหาร 4 หน่วย และเทศบาล 1 แห่ง รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจ.นราธิวาส โดยได้รับความเมตตาจากพระปลัดทศพล ขนฺติธโร เจ้าคณะตำบลยี่งอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เป็นประธานสงฆ์

สำหรับวัดและหน่วยงานที่ได้รับสิ่งของช่วยเหลือได้แก่ 1.วัดชลภูผาวนาราม 2.วัดสุคีรินประชาราม 3.สำนักสงฆ์ สว.อำเภอสุคิริน 4.วัดบุณณาราม อำเภอตากใบ 5.วัดตันหยงมัส 6.วัดตันติการาม 7.วัดชลธาราวาส อำเภอระแงะ 8.วัดเขานาคา 9.วัดประชาภิรมย์ อำเภอเมืองนราธิวาส 10.วัดศรีสาคร อำเภอศรีสาคร 11.วัดอุไรรัตนาราม 12.วัดโคกเคียน อำเภอยี่งอ-บาเจาะ 13.โรงเรียนเทศบาล5 14.โรงเรียนราชพัฒนา 15.โรงเรียนวัดพระพุทธ 16.โรงเรียนเกษมทรัพย์ 17.โรงเรียนสุไหงโกลก 18.โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 19. โรงเรียนสุคิริน 20.โรงเรียนรักไทย 21.โรงเรียนสุคิรินวิทยา 22.ร้อย.ปืนเล็กที่ 1 ฉก.นย.33 23.หมวดปืนเล็กที่ 2 ฉก.นย.33 24.หมวดปืนเล็กที่ 3 ฉก.นย. 33 25.กองร้อยทหารพรานที่ 4607 ฉก.ทพ.46 และ 26.เทศบาลเมืองนราธิวาส