People Unity News : “นพดล”เสนอให้ถกเถียงประเด็นใหญ่ว่าต้องการแก้ รธน. เพื่ออะไร ในประเด็นใด ส่วนใครจะเป็นประธานกรรมาธิการฯเป็นเรื่องรอง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว ต่างประเทศกล่าวถึงการที่สภาผู้แทนฯจะพิจารณาเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการฯศึกษาแก้ไข รธน. และขณะนี้มีการเสนอตัวผู้ที่จะมาเป็นประธานคณะกรรมาธิการฯหลายคน ในเรื่องนี้ตนเห็นว่าประเด็นเรื่องตัวประธานนั้นไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนและสำคัญที่สุด เพราะการทำงานในรูปแบบคณะกรรมาธิการนั้นตัวกรรมาธิการทุกคนมีความสำคัญ และถ้าต้องตัดสินในเรื่องใดก็ใช้เสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการฯและแต่ละคนมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากัน

ตนเห็นว่าประเด็นสำคัญกว่าใครจะมานั่งเป็นประธานคือเป้าประสงค์ในการแก้ รธน. นั้นเพื่ออะไร ประชาชนจะได้อะไร และจะแก้ในเรื่องใด ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องได้รับความเห็นพ้องต้องกันทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และสว. จำนวนหนึ่ง เพราะขาดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็เดินหน้ายาก ดังนั้นเราควรปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกและฉันทานุมัติร่วมกัน และถ้าจะถกเถียงกันก็ยกเหตุผลและโต้แย้งบนพื้นฐานของความปรารถนาดีต่อกัน “ถ้าเราตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจะให้การเลือกตั้งเสรี เป็นธรรม มีความหมาย ไม่ซับซ้อนและสะท้อนเจตจำนงของประชาชน ทำอย่างไรจะได้รัฐบาลที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ ทำอย่างไรสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะได้รับความคุ้มครอง โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม เชื่อว่าทุกฝ่ายจะหาจุดร่วมและนำพาประเทศไปข้างหน้าได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here