People Unity : จากสภาพที่รัฐบาลประยุทธ์ 2 เป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค ทำให้กระทรวงเศรษฐกิจทุกกระทรวงกระจายไปอยู่ในความดูแลของพรรคการเมืองหลายพรรค โดยพรรคพลังประชารัฐได้ดูแลกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัล ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ดูแลกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และพรรคภูมิใจไทยดูแลกระทรวงคมนาคม กระทรวงท่องเที่ยวฯ จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาการทำงานไม่เป็นเอกภาพ ขาดการบูรณาการร่วมกัน และยังจะทำให้การทำงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมีความล่าช้า

ล่าสุด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดตั้ง ครม.เศรษฐกิจ ระหว่างการหารือกับ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 ก.ค.2562 ว่า จะเสนอนายกฯ ตั้ง ครม.เศรษฐกิจ เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนนโยบาย ลดข้อจำกัดรัฐบาลหลายพรรคดูแลงานด้านเศรษฐกิจ โดยจะให้นายกฯเป็นประธานการประชุม ครม.เศรษฐกิจ ส่วนการพิจารณาให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจหรือไม่ ประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาว่าควรใช้รูปแบบ ครม.เศรษฐกิจ หรือควรใช้รูปแบบอื่นในการดำเนินการทำงานของทีมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกว่า ซึ่งรัฐบาลในอดีตมีการตั้ง ครม.เศรษฐกิจขึ้นมาขับเคลื่อน เช่น รัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยสมัย 1 และรัฐบาลพรรคไทยรักไทยสมัย 2 ที่เป็นรัฐบาลพรรคเดียวก็ยังมี ครม.เศรษฐกิจ

“ขณะนี้กำลังดูลู่ทางว่าจะขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจอย่างไร เพราะเรารู้ข้อจำกัดของรัฐบาล โดยถ้าใช้รูปแบบ ครม.เศรษฐกิจ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การตั้ง ครม.เศรษฐกิจขึ้นมาจะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจเร็วขึ้น เพราะเป็นการกลั่นกรองมาแล้วอีก 1 ขั้นก่อนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ซึ่ง ครม.เศรษฐกิจถือเป็นกลไกที่ดีและนายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลย” นายสมคิดกล่าว

การเมือง : “สมคิด” ชง “ประยุทธ์” ตั้ง ครม.เศรษฐกิจ ระบุสร้างเอกภาพการทำงาน-กลั่นกรองงานดีขึ้น

People Unity : post 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.31 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here